Rössligut Platz Kaltbrunn 2017

Ausführung der Malerei

Platzgestaltung: Daniel Hunziker (Szenographie, Design), Massimo Milano (Illustration)

hunziker_17_platz_kaltbrunn_im_8344_JPG.jpg
hunziker_17_platz_kaltbrunn_im_8396_JPG.jpg
hunziker_17_platz_kaltbrunn_im_8406_A3.jpg

Fotos: Samuel Wimmer